VCMO

b8 03

b8 04

b9 01

 

 b9 02

b9 03

Udskriv

Ordinær generalforsamling

I VCMO Vallensbæk Cykelmotion
Onsdag den 1. marts 2006 kl.19.00
I Sportscafeen, Vallensbæk Idrætscenter, Idræts alle’ 2, Vallensbæk.

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer (18) og gik herefter over til dagsordenen.

Dagsorden ifølge VCMO og VI 39’ love:

 1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.

Bestyrelsen foreslog Hasse Persson som dirigent. Hasse takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Glostrup Folkeblad.

Der blev ikke valgt stemmetællere på grund af de få fremmødte.

 1. Bestyrelsens beretning.

Generelt:
Klubben fik i 2005 igen nyt klubtøj. På trods af problemer med bl.a. fejltryk må det dog alligevel betegnes som en succes. De mange sponsorpenge gjorde det muligt at sælge tøjet til en meget lav pris. En stor tak til alle sponsorer og til tøjudvalget for det store arbejde.

Klubbens profil har ikke væres så fremtrædende som tidligere. Dette skyldes primært at klubbens struktur gør at vi i dag ikke har et egentligt førstehold. Selvom dette medvirker at klubben ikke udadtil kan profilere sig i samme omfang som tidligere, har det efter bestyrelsens mening medført at samspillet mellem ”gamle” 1. og 2./3. holds rytterne er blevet forbedret.

Blandt de altid kedelige hændelser – årets uundgåelige styrt – er der naturligvis et som er det første der springer i øjnene, nemlig ulykken i Reerslev. Set udefra virker det ikke som om ulykken kunne have været undgået, og netop det at der ikke er nogen skyld at placere, gør det ikke nemmere for de involverede at komme igennem en sådan oplevelse. Det var derfor en god nyhed vi fik til klubfesten, hvor vi fik at vide at Michael får det bedre for hver dag, og at det menes at han vil komme sig 100%

Igen i år må vi konstatere at vi har det samme gamle klublokale, at vi ikke har fået gjort det store for at få fat i et nyt og bedre, men også at stort set alle mener at et nyt lokale ikke vil blive brugt mere end det nuværende. Vi skal derfor overveje nøje om det overhovedet er besværet værd, inden vi bruger energi på at skaffe et nyt lokale.

Træning:
Til en del af årets træning har Finn Samson været holdleder, og Henrik Panton har taget over når Finn ikke var til stede. Der blev kørt en del intervalkørsel, hvilket var en afveksling fra ”den sædvanlige tur”. Træningen har generelt forløbet godt, men sammenblandingen af hold 1 & hold 2/3 ryttere er naturligvis en udfordring. Der er nye tiltag på vej i den kommende sæson. Dette gennemgås i aftenens program.

Vintertræningen har for de flestes vedkommende bestået af træning i et fitness center(primært spinning), eller ingen træning J. Dog har enkelte trodset kulden, og har kørt stort set hver søndag hele vinteren. Stor applaus til dem.

Arrangementer:
Igen i år afholdt vi en cykeltur til Sverige. Der var desværre kun 12 deltagere, men alligevel mente alle deltagere at det var et super arrangement. Henrik Panton tog sig af den største del af arbejdet med at få struktureret turene, og det var med til at gøre det til en endnu større succes. I år har Peter Hansen tilbudt at tage sig af træningen i Sverige, så Henrik kan derfor bare læne sig tilbage og nyde turen denne gang.

Et af de arrangementer vi har haft størst deltagelse i, var da klubben betalte en biograftur. Vi så Cykelfilmen ”Overcoming”. På trods af et meget kort varsel, var der ca. 25 deltagere. I lyset af det høje deltagerantal, og de positive kommentarer, vil bestyrelsen lave lignende arrangementer, såfremt lejligheden byder sig.

VCMO stillede igen i år med et top motiveret hold på den 300 km lange distance i Sjælland Rundt. Løbet blev afviklet lørdag d. 2. Juli i det skønneste vejr. Holdet fra VCMO bestod af 7 mand, der startede og sluttede sammen. Køretiden blev så fin som 10 timer og 1 minut, og hvis ikke Steen havde fået en punktering 30 km før mål, der tog 20 – 25 minutter, så havde de sluttet i en rigtig flot tid. Det skal dertil siges at Steen havde kørt et rigtigt flot løb. Vi håber at der i 2006 er flere der vil stille op.

ROV blev afholdt igen i år, men det markedsføringsmæssige ”glippede” lidt(det kunne mærkes at Kell Arp’s erfaringen med markedsføringen ikke var til rådighed). Vi fik alligevel ca. 90 betalende deltagere, og arrangementet forløb uden større problemer(enkelte kørte forkert), så alt i alt må det betragtes som en succes.

Skjoldenæsholm løbet er efterhånden blevet en af forårets klassikere, som en lille flok af klubbens medlemmer deltog i søndag den 16. maj. Vejret var typisk for maj måned en blandet affære med blæst, regn og enkelte solstrejf. På den måde bidrog vejret til at øge udfordringen på den lange rute på 140 km med sammenlagt ca.1000 højdemeter. Gruppen holdt godt sammen på ruten, hvor nogen helt klart ofrede sig for andre ved at tage lange seje føringer. Efterfølgende fik vi en god snak over en øl og den gratis pasta. Vi kan kun opfordre til at flere at klubbens medlemmer tager udfordringen op i den kommende sæson.

Økonomi:
Klubbens økonomiske situation må betragtes som god, hvilket primært skyldes sponsorindtægter, samt et pænt overskud fra ROV. Der henvises i øvrigt til det fremlagte regnskab.

Bestyrelsens arbejde:
Bestyrelsen har haft et virkeligt godt samarbejde, og suppleanterne har medvirket i samme omfang som de faste bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning uden kommentarer.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab.

  Kassereren fremlagde regnskabet for 2005 og gennemgik de enkelte poster. Resultatet af årets drift er positiv i forhold til budgettet, idet udgifterne til tøj blev påvirket positiv af lavere udgifter en budgetteret.

  En enkelt tastefejl i budget 2005 under arrangementer blev kommenteret.
  Herefter blev regnskabet godkendt.

  1. Indkomne forslag
   1. Følgende forslag om ændring af § 7. stk. 4 skal fremlægges på alle afdelingers generalforsamling.

  Vedtægtsændring:

  § 7. stk.4.

  En bestyrelse er beslutningsdygtig ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

  Ved lovændring kræves dog at mindst ½ af medlemmerne er tilstede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis ikke tilstrækkeligt antal medlemmer er mødt, indkaldes og afholdes et efterfølgende møde med normal varsel, hvor da 2/3 af de afgivne stemmer gør udslaget.

  Formanden forklarede baggrunden for vedtægtsændringen og herefter blev forslaget enstemmigt vedtaget.

  1. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for kommende sæson.

   Kassereren gennemgik budgetudkastet for sæsonen 2006. Budgettet udviser et underskud på kr. 11.360 som primært kan henføres til tøjkøb, som lægges på lager for at dække behovet fra nye medlemmer. De øvrige poster er stort set i balance, således at indtægterne fra Rov dækker udgifterne til øvrige arrangementer.

   Bestyrelsen foreslog på den baggrund, at kontingentet forblev uændret til sæsonen 2006.
   Efter gennemgangen blev budget og kontingent for 2006 godkendt.

   1. Valg af bestyrelse
    1. Næstformand: Søren Nielsen (modtager genvalg) 2 år.

   i. Søren blev genvalgt.

    1. Kasserer: Per Hansen (modtager genvalg) 2 år.

   i. Per blev genvalgt

    1. Bestyrelsesmedlem; Ole Gjetting (modtager genvalg) 2 år.

   i. Ole blev genvalgt.

    1. Suppleanter: Benny Pedersen & Allan Hansen (begge modtager genvalg) 1 år.

   i. Benny og Allan blev genvalgt.

    1. Revisor: Jan Jensen (modtager genvalg) 1 år.

   i. Jan blev genvalgt.

   1. Valg af 5 delegerede + 2 suppleanter til VI 39’ hovedgeneralforsamling (for 1 år)
   1. Eventuelt (herunder kan intet vedtages)
   1. Bestyrelsen vælger selv sine delegerede på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

    

   Benny foreslog at vi annoncerede efter nye medlemmer i lokalbladene.

   Hasse nævnte, at der findes glimrende kurser i DIF regi, som omhandler markedsføring af foreninger.

   Kenneth orienterede om, at det nye tøj plus restordren fra sidste sæson forventes at ankomme primo maj.

   Kenneth orienterede samtidig generalforsamlingen om at bestyrelsen har engageret Peter og Finn, som trænere til næste sæson. Der vil blive afholdt taktik og teknik møde den 5.4. Planen er at trænerne skal optræde som koordinatorer for holdlederne. Nærmere herom på www.vcmo.dk

   Det er samtidig bestyrelsens ønske, at VCMO skal vise flaget i en række motions- og holdløb i den kommende sæson, herunder

   Skjoldenæsholm, Sjælland rundt m. fl.

   Roskilde Holdmatch og Landsstævnet i Sønderborg.

   Mere herom på www.vcmo.dk

   Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede medlemmerne for en god og saglig debat.

   Referant:
   Bo Christiansen
   13.3.2006