VCMO

b8 03

b8 04

b9 01

 

 b9 02

b9 03

Udskriv

Referat af Ordinær generalforsamling

I VCMO Vallensbæk Cykelmotion
Torsdag den 13. marts 2008 kl.19.00
I Foreningslokalet, Vallensbæk Idrætscenter, Idræts alle’ 2, Vallensbæk.

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer (19) og gik derefter over til at gennemgå den udleverede dagsorden.

Dagsorden ifølge VCMO og VI 39’ love:

1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.

Bestyrelsen foreslog Hasse Persson som dirigent. Hasse takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Glostrup Folkeblad den 13.2.2008.
Der blev ikke valgt stemmetællere på grund af de få fremmødte.

2. Bestyrelsens beretning

Generelt:

Indledningsvis vil jeg gerne give et kort status på de væsentligste opgaver, som bestyrelsen har arbejdet med i 2007 og herefter gå lidt mere i dybden med de enkelte punkter.

2007 var året

1. hvor vi skulle fejre vort første10 års jubilæum
2. hvor vi besluttede at genforhandle vore sponsoraftaler.
3. hvor bestyrelsen besluttede at lukke Rundt Om Vallensbæk.
4. og i stedet satse 100% på KerfiCup.

Bestyrelsens arbejde:

Jubilæumsfesten - Ja det er allerede ved at være længe siden vi holdt vores 10 års jubilæums fest.
Bestyrelsen havde valgt at henlægge festen til andre lokaler end Idrætscenteret og valgte Lykkekrogens selskabslokale. Det var også ganske udmærket til formålet, at feste. Hvilken fest.
Vi var 48 mennesker denne mindeværdige dag og fejre vore lille forening, hvor menuen var lækker, lækker Italiensk buffet - vin, øl, vand ad libitum og efterfulgt af dans og den meget populærere – Fribar med gode drinksopskrifter…. Der var lidt underholdning, spontane taler, quiz og uddeling af pokaler til vores 2007 klubmestre – som vi kommer tilbage til senere.
De sidste gik vist hjem kl. 5. Om morgen.

Spinning
Igen i år på Peters initiativ, blev VCMOérne tilbudt et intensivt træningsprogram en gang om ugen til en meget fornuftig pris, i Høje Taastrup motionscenter, oppe øverst i City2.
Det har også i år været en succes med flere deltagere end sidste år. Den fysiske succes kunne igen mærkes uden for trænings lokalet.

Træning
Træningen blev delvis varetaget af Peter Hansen, og som suppleant har særligt Henrik Panton været behjælpelig med en god trænings afvikling men også andre har trådt i karakter, men vi mangler forsat en - to ansvarlige for hold anden og tredje holdet, og det er jo ikke nyt….
Som nogle måske ved, så har klubben fået tilsagn fra Henrik Falk til at varetage træningen i den kommende sæson, som i øvrigt starter søndag den 30. marts kl. 09:00.
Der er generelt været større tilslutning til vores klub trænings turer i år end det foregående år, og det må nok tilskrives klubbens deltagelse i Kerfi-cup.
Vores træning sigtede meget hen i mod vores deltagelse i ”Kerficup”. Det har betydet flere til træning og der er blevet gået ekstra til stålet og med pæn stor succes i selve cuppen syntes bestyrelsen.

Kerfi-cup
Klubbens ryttere er kommet først over stregen 2 gange i gruppe 1 og 2 gange i gruppe 3 og i de to øvrige grupper har vi fået placeringer.
Vi havde selv fornøjelsen af 3. Afdeling hvor vi fik en enorm opbakning af familie og venner.
Jeg vil på bestyrelsen vejende sige alle der deltog i arrangementet en stor tak.
Der var også roser fra løbsledelsen og et lille citat: "Så er endnu et fantastisk arrangement afviklet i Kerfi Cup.
Vallensbæk stod som arrangør af aftenens afdeling. De havde fuldstændig styr på begivenhederne. Masser af kontroller på ruten, nogle gode chauffører i førebilerne, og styr på målområdet. Der skal lyde en stor tak til Vallensbæk."

Klubmesterskab:
Årets klubmester er som altid delt op i klasser og Det gav følgende klasse vinder:

Thomas Jebjerg i cl.1
Tonni Wittenborg i cl.2
Niels Chr. Tausgaard i cl.3.
Claus Rene Larsen i cl. 4
Jørgen Petersen i cl.5
Morgens Sørensen i cl.6

Tonni blev samlet klub mester, efter et suveræn flot løb med 39,75 i snit, som motionist.!!!

Klubtøj
Vi har fået bestilt nyt klubtøj via Extreme, og det skyldes dels lempeligere genbestilling, lavere pris, større udvalg og fin kvalitet i tøjet og des fremstilling.
Forud for bestillingen lå en klubaften, kan vi vel kalde det, hvor tøjudvalget havde hidkaldt vores nye tøj leverandør Extreme, til en fremvisning af størrelse og design. Rigtige mange medlemmer mødte op. De fik sig en god cykelsnak, alt i mens der blev prøvet cykeltøj og bestilt tøj. Alle fik mulighed for at vælge 6 stk. tøj med klubtilskud.

Tøjudvalget, Benny, Bo og Allan H., har overgået sig selv og skaffet en mængde sponsorer, nogle har forladt os og andre er kommet til, der alle er med til at gør det muligt for VCMOs medlemmer at købe klubtøjet til fordelsagtige priser.
Klubtøjet har ændret sig og bestyrelsen håber selvfølgelig at det nye tøj falder i medlemmernes smag hvad angår velvære og design.
Tøjet er lige på trapperne her i skrivende stund og vi må følge med på hjemmesiden om hvornår Det lander.

Bestyrelsen opfordre klubbens medlemmer til at handle hos vores sponsere, så ofte det er muligt.
Alt dette kan kun lade sig gøre fordi vores tøj/sponsor udvalg (Benny, Bo og Allan) har gjort et fantastisk godt stykke arbejde – stor tak til jer.

Strategiarbejde.
Med udgangspunkt i klubbens første 10 år og den store økonomiske opbakning fra vore sponsorer var det naturligt for bestyrelsen at gøre status og tage en strategisk diskussion om, hvilke aktiviteter der bør satses på i fremtiden og hvordan vi skaber størst værdi for medlemmer inden for de økonomiske rammer vi har.
Efter nogle konstruktive diskussioner var der enighed om, at de hovedområder der skal prioriteres de kommende år er:

Cykling

a. Kvalificeret træning
b. KerfiCup eller lignende løb
c. Landsmesterskaber

Sociale arrangementer

a. Fælles vinter spinning
b. Søderåsenc. Mallorca/La Roche
d. Sponsorpleje

Grundlæggende har bestyrelsen som mål, at sikre en sund balance mellem indtægter og udgifter. De øgede indtægter fra vore sponsorer har dog muliggjort, at der i den kommende 4 års periode kan afsættes ekstra midler til tøjtilskud, kvalificerede trænere og tilskud til sociale arrangementer.

Motionsløb
Flere medlemmer har også i år deltaget i motionsløb, både ind- og udenlandske.
Claude Criguielion i Belgien og Vättern Rundt i Sverige og på den hjemlige front, var der deltagelse til Roskilde Holdmatch, Skjoldenæsholm, vores eget klubmesterskab og ikke mindst Kerfi-cup.

Økonomi
Den økonomiske situation i klubben er også god, dels grundet vore sponsorer til tøj, salg af klubtøj mv.
Medlemstallet ligger forsat omkring de 45 – vi er nu 47.
Vi kommer nærmere ind på økonomien ved regnskabsgennemgangen lidt senere i aften.

Søderåsen
I foråret havde klubben traditionen tro vores weekend tur til Søderåsen. Og som det foregående år, havde vi fået Albo som indkvartering, med god plads til 20 mand og cykler. Panton havde også vanen tro skaffet billige billetter til broen, og Benny stillet varevognen til rådighed. Peter Hansen stod for planlægningen af træning og ruter, og til alles tilfredshed. Selv om der var forskel på de enkelte rytteres form, lykkedes det at holde pænt sammen på flokken hen over knoldene. Udover træningen for- og eftermiddag, var der også til hyggeligt samvær i husets samlingsstue. Som udtryk for den seriøsitet der blev lagt for dagen, blev der igen i år kørt ca. 250 – 300 km, og et lækkert besøg hos Lotta på åsen, til kaffe og is. Vi havde også denne tur lidt defekter/ uheld, men sådan skal det jo være.
Alt i alt en god tur, med gode cykelkammerater og et fint forårsvejr, som bliver gentaget i 2008, hvor Albo er bestilt.

Mallorca.
I oktober måned tog Benny initiativ til en klubtur til Mallorca i uge 17 for at trimme formen før sæsonen. 20 har melder sig til turen, hvilket er imponerende og som hovedsagelig må tilskrives Benny’s overbevisende salgstalent. Flere af deltagerne er i forvejen kendt på øen og cykelruterne er allerede udarbejdet, så det skal nok blive en succes.
Bestyrelsen håber det kan blive en tilbagevendende begivenhed for både ryttere og deres familier.

Klublokalet har vi slet ikke fået brugt til klubaftner eller lign. Skulle vi bruge vores klublokale til f.eks. Til generalforsamling, ville vi ikke kunne bude på mad. Men det er forsat bestyrelsen hensigt at vi skal bruge klublokalet mere i det kommende år end det seneste.

Bestyrelsens arbejde
Her til slut vil jeg godt rose bestyrelsen for et fantastisk samarbejde frugtbart og konstruktivt. Vores suppleant har deltaget en enkelt gang i årets 6 bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har informeret medlemmerne med et nyhedsbrev via mail og løbende opdateringer på hjemmesiden, som i øvrigt fungere upåklageligt med vores web-master, Allan H.

Bestyrelsen har besluttet at indstille Rundt Om Vallensbæk. Det har været vanskeligt at finde resurser til planlægning og sikker gennemførelse af løbet. Beslutningen skal også ses i lyset af, vi heller ville kaste vores arbejdes indsats i Kerficup, hvor medlemmerne deltager, frem for ROV.

Søren Nielsen

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning uden kommentarer.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

Per Hansen gennemgik de enkelte poster i det realiserede regnskab sammenholdt med det oprindelige budget for 2007. De væsentligste afvigelser skyldes en konservativ budgettering af kontingentindtægter, sponsorindtægter, aconto betalinger for tøj og salg af gammelt tøj.

4. Indkomne forslag

Der er der ikke inden for tidsfristen indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for kommende sæson.

Kassereren gennemgik budget 2008, som blev enstemmigt vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Næstformand: Allan Hansen (modtager genvalg) 2 år. Allan blev valgt.
Kasserer: Per Hansen (modtager genvalg) 2 år. Per blev valgt.
Bestyrelsesmedlem: Ole Gjetting (modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslog Jørgen Pedersen. Jørgen blev valgt.
Suppleanter: Opstilles blandt medlemmerne for 1 år. Carsten blev valgt.
Revisor: Jan Jensen (modtager genvalg) 1 år. Jan blev genvalgt.

 

7. Valg af 5 delegerede + 2 suppleanter til VI 39’ hovedgeneralforsamling (for 1 år)

Bestyrelsen vælger selv sine delegerede på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages)

På baggrund af en mail fra Bill blev følgende punkter diskuteret:

Træning.
Bill vil gerne stå for vintertræningen på mountainbike, men så gerne at starttidspunktet rykkes frem til kl. 09.30.
Der var fra flere kanter ønsker om mere varierende ruter i sommertræningen. De skal udarbejdes i samarbejde med trænerne.
Sikkerheden under træning skal diskuteres med Henrik.
Varierede træningsture og -længder skal planlægges før start.

Badminton om søndagen er reserveret. Kl.10.00. Tvivlsom opbagning, da tidspunktet falder sammen med træningen.

Bestyrelsen tog punkterne til efterretning og vil komme med et udspil ved den planlagte klubaften den 2. april, hvor der også skal udleveres tøj.

Udlevering af CMD.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede medlemmerne for en god og saglig debat.

Referent:
Bo Christiansen
13.3.2008